Strony związane z hasłem 'lenze':

 • Regulatory silników prądu stałego »

  Układ kaskadowej regulacji ciśnienia . W celu zapewnienia stabilizacji trybu pracy poszczególnych kotłów w przypadku nie tylko zewnętrznych, ale również wewnętrznych zakłóceń stosuje się obecnie w ZSRR układ regulacji tzw. kaskadowy. W układzie tym na każdym z kotłów pracujących na wspólny przewód główny zainstalowany jest regulator obciążenia cieplnego, a ponadto jest też wspólny dla wszystkich kotłów korekcyjny regulator ciśnienia. Układ ten przyjęto w r. 1955 za układ typowy i nazwano układem z głównym regulatorem korekcyjnym. Zadaniem regulatora 1 w omawianym układzie nie jest sterowanie doprowadzania paliwa, lecz jedynie korygowanie nastawienia regulatora obciążenia cieplnego 2 każdego z kotłów regulujących. Każdy z tych regulatorów, sterując doprowadzanie paliwa, utrzymuje odpowiednie do wartości zadanej przez regulator korekcyjny obciążenie cieplne swojego kotła. Regulatory 2 mają nastawniki 3, służące do nastawiania żądanego rozkładu obciążeń na poszczególne kotły.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki serwis »

  Podajniki paliwa służą do regulacji doprowadzenia paliwa stałego. Doprowadzenie paliwa do młynów odbywa się za pomocą podajników surowego paliwa, a pyłu do paleniska — za pomocą podajników pyłu węglowego.
  Podajniki surowego paliwa
  W elektrowniach Związku Radzieckiego stosuje się następujące podajniki surowego paliwa: talerzowe, taśmowe i zgarniakowe.
  Dopływ paliwa zależy od położenia noża, położenia pierścienia rury teleskopowej oraz od prędkości obrotowej talerza. W przypadku indywidualnego sterowania podajnikami środkiem regulacji jest przesunięcie noża. Przy sterowaniu zespołowym kilku na raz podajnikami stosuje się silniki elektryczne o regulowanej prędkości obrotowej. Zmiana położenia pierścienia stanowi środek ręcznego korygowania pracy podajnika.
  Przemysł radziecki produkuje podajniki talerzowe paliwa surowego o wydajności 5, 10, 20, i 30 t/godz.
  Zaletami podajników talerzowych jest ich zwarta budowa, nieznacznie zasysanie powietrza oraz szeroki zakres regulacji. Główna ich wada polega na tym, że paliwo o zwiększonej wilgotności ślizga się po tarczy, co wywołuje bądź zmniejszenie się ilości doprowadzonego paliwa, bądź też całkowite zatrzymanie jego dopływu. Z tego to powodu podajników talerzowych nie stosuje się, jeżeli wilgotność paliwa przekracza 30—33%.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Porównaj falowniki »

  Zastosowanie aparatury hydraulicznej do budowy regulatorów wielo sygnałowych związane jest z tymi samymi trudnościami, co i w przypadku stosowania aparatury elektromechanicznej.
  Do zalet regulatorów strumieniowych należy zaliczyć ciągłość ich działania oraz fakt, że w ich skład wchodzi siłownik hydrauliczny, pracujący zazwyczaj z prędkością proporcjonalną do odchylenia wielkości regulowanej.
  Wzmacniacze strumieniowe
  W zależności od liczby stopni wzmocnienia rozróżnia się jedno- oraz dwustopniowe wzmacniacze strumieniowe.
  a. Wzmacniacze jednostopniowe
  Rurka strumieniowa. Podstawowym elementem wzmacniacza strumieniowego jest rurka strumieniowa . Rurka strumieniowa umocowana jest na wydrążonej osi i może się obracać o niewielki kąt ograniczony śrubami oporowymi. Rurka jest zakończona zwężającą się końcówką, wykonaną ze stali nierdzewnej.
  Ciecz roboczą (najczęściej olej transformatorowy) doprowadza się pod ciśnieniem po (6^8 kG/cm2) przez wydrążoną oś do rurki strumieniowej.
  W korpusie wzmacniacza, bezpośrednio na wprost otworu wyjściowego rurki strumieniowej, umieszczona jest płytka z dyszami odbiorczymi. Otwory wejściowe dysz tej płytki znajdują się w płaszczyźnie ruchu rurki w odległości 2,5 mm (między osiami). Całkowity przesuw końca rurki wynosi ± 1,25 mm.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki 9300 »

  Optymalne wartości nadmiaru powietrza zależą od rodzaju paliwa, sposobu spalania, budowy urządzenia paleniskowego i od obciążenia zespołu kotłowego. W konkretnych warunkach pracy wartości optymalne nadmiaru powietrza przy różnych obciążeniach wyznacza się na podstawie badań zespołu kotłowego i wciąga łącznie z wynikami analizy gazowej (C02 lub 02) do dziennika kotłowego. Znaczne powiększenie nadmiaru powietrza w stosunku do jego wartości optymalnej powoduje wzrost strat ciepła zawartego w uchodzących gazach, zbytnie natomiast zmniejszenie nadmiaru powietrza w palenisku wywołuje wzrost strat związanych z niezupełnym spalaniem.,
  Sterowanie dopływu powietrza powinno zapewnić utrzymanie zadanych optymalnych nadmiarów powietrza w zakresie wartości (ap)ODt = ±0,04, co odpowiada odchyleniu zawartości C02 w gazach od wartości zadanej nie przekraczającemu ±0,5%.
  Regulacja ciągu ma na celu całkowite usuwanie na zewnątrz produktów spalania.
  Wydajność wentylatorów wyciągowych powinna w każdej chwili odpowiadać wydajności wentylatorów podmuchu. Wskaźnikiem tego jest podciśnienie w komorze paleniskowej.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Naprawa falowników »

  Obciążenie cieplne kotła przy zakłóceniach wewnętrznych zmienia się szybciej niż ciśnienie pary, toteż regulator obciążenia cieplnego zareaguje na wymuszenie i przywróci odpowiednią ilość odprowadzanego paliwa, zanim jeszcze zakłócenie zdąży wpłynąć w istotny sposób na ciśnienie w głównym przewodzie parowym. Tak więc przy stosowaniu kaskadowego układu regulacji zakłócenie wewnętrzne w jednym z kotłów zostaje zlikwidowane jeszcze przed tym, zanim zdąży wywrzeć znaczniejszy wpływ na pracę pozostałych, połączonych równolegle, kotłów.
  Układ kaskadowy, podobnie jak i układ rozpatrzony poprzednio, umożliwia przestawienie części kotłów na pracę przy stałym podstawowym obciążeniu. Regulator obciążenia cieplnego pozostaje przy tym czynny, tyle tylko, że nastawia się go ręcznie na stałą wartość zadaną, niezależnie od działania głównego regulatora korekcyjnego. W tym przypadku stałą wartość obciążenia tego kotła utrzymuje automatycznie jego regulator obciążenia cieplnego.
  Układ kaskadowy regulacji ciśnienia pary i obciążenia kotłów ma wyraźną przewagę nad układem w zastosowaniu do wszystkich paliw, z wyjątkiem ciekłych i gazowych o stałym ciepłe spalania. W kotłach, w których spalany jest gaz albo mazut, zakłóceń wewnętrznych nie ma, a więc nie ma też potrzeby stosowania regulatorów obciążenia cieplnego.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Zadajniki sygnałów »

  Układ regulacji ciśnienia pary daje możność zadowalającego przywrócenia trybu pracy poprzedzającego wystąpienie zakłóceń zewnętrznych (zmianę poboru pary przez turbiny). W tym przypadku regulator główny, odbierający sygnał odchylenia ciśnienia w głównym przewodzie parowym, zmienia proporcjonalnie ilość paliwa doprowadzanego do wszystkich kotłów regulujących. Układ ten jednakże przy zakłóceniach wewnętrznych (samoistna zmiana ilości doprowadzanego paliwa) nie jest w stanie zapewnić utrzymania przez każdy z kotłów zadanego obciążenia, co prowadzi znów do zmiany rozkładu obciążeń pomiędzy wszystkie pracujące równoległe zespoły. W celu wyjaśnienia sobie przyczyn tej zmiany rozkładu obciążeń rozpatrzmy najprostszy przykład pracy regulatora przy zmianie dopływu paliwa do jednego z kotłów.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory lenze »

  Regulacja procesu spalania w paleniskach kotłów parowych sprowadza się do sterowania doprowadzania paliwa i powietrza oraz do sterowania ciągu.
  Sposób regulacji procesu spalania zależny jest przede wszystkim od sposobu spalania paliwa i od konstrukcji urządzenia paleniskowego. W wielkich kotłach elektrowni podstawowym rodzajem paleniska jest palenisko palnikowe. Niżej rozpatrywane są zagadnienia związane z palnikowym spalaniem paliwa.
  Regulacja doprowadzania paliwa. Ilość paliwa spalanego w dowolnej chwili w palenisku kotłowym powinna być taka, aby ilość wytwarzanej przez kocioł pary wodnej odpowiadała ilości pary pobieranej z kotła (tzn. zewnętrznemu obciążeniu kotła). Wskaźnikiem tej odpowiedniości jest ciśnienie pary w walczaku kotłowym.
  Jeżeli przy spalaniu paliwa wydziela się ciepła więcej niż to jest potrzebne do wytworzenia niezbędnej ilości pary, to nadmiar ciepła gromadzi się w kotle powodując wzrost ciśnienia. Odwrotnie, w przypadku gdy paliwo jest dostarczane w niedostatecznej ilości, niezbędna ilość pary wytwarzana jest kosztem ilości ciepła zakumulowanego w wodzie kotłowej, a ciśnienie pary przy tym spada. Z powyższego wynika, że paliwo powinno być doprowadzane w ten sposób, aby mogła być zapewniona stała, wartość zadana ciśnienia pary w kotle.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis techniczny o falownikach »

  Korektor wzmacniacza służy do zmiany stosunku sił działających na rurkę strumieniową ze strony urządzenia pomiarowego i nastawnika.
  Po obu stronach korpusu wzmacniacza znajdują się gniazda na śruby do umocowania urządzeń pomiarowych lub nastawczych i okienka do wprowadzenia popychaczy, przez które urządzenia te działają na rurkę strumieniową. Wzmacniacz typu, ,YOKr-1" przeznaczony jest do pracy z dwoma urządzeniami pomiarowymi o poziomym postępowym ruchu popychaczy.
  W konstrukcji wzmacniacza przewidziano urządzenie do ręcznego przesuwania rurki strumieniowej. Urządzenie to składa się z nakrętki 10, osi 11 i widełek 12 obejmujących rurkę. Widełki powracają do swego środkowego położenia pod działaniem sprężyny powrotnej 13.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Softstarty abb »

  Korektor umożliwia zmianę siły przekazywanej rurce strumieniowej przy tej samej wartości wielkości mierzonej.
  Do pomiaru spadków ciśnienia stosuje się różnicowe urządzenie z dwoma mieszkami falistymi. Konstrukcja takiego urządzenia typu „YH". Dwu mieszkowe urządzenie pomiarowe różni się od omówionego wyżej urządzenia „YMC-1" tym, że na dźwignię działają siły przekazane jej przez dwa mieszki, z których każdy mierzy jedno z porównywanych z sobą ciśnień.
  Poza rozpatrzonymi wyżej konstrukcjami urządzeń pomiarowych z mieszkami. falistymi przemysł radziecki wytwarza jeszcze kilka ich odmian różniących się od siebie sposobem przekazywania odpowiedniego oddziaływania na rurkę strumieniową i wartością powierzchni czynnej stosowanych mieszków.
  Urządzenia pomiarowe z przeponą płaską stosuje się do pomiaru ciśnienia lub jego spadku do 1600 mm H20.
  Urządzenia te, zależnie od wartości ciśnienia statycznego, na które jest obliczony ich korpus, są produkowane na ciśnienie niskie (typu „YMMH"), średnie (typu „YMMC" i wysokie (typu „YMMB").

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Wortal o falownikach »

  Sprzężenie dynamiczne służy do zapewnienia działającego czasowo sprzężenia pomiędzy regulatorami. Urządzenie to, mieszczące się w oddzielnej skrzynce, składa się z potencjometru Rlf wymiennego opornika R2, włączonego z nim w szereg wymiennego opornika R3 i z kondensatora C. Przy włączeniu regulatora A na jego zaciskach 7, 9 występuje napięcie stałe 24 V. Biegunowość tego napięcia zależy od kierunku włączenia przekaźnika polaryzowanego typu PII-5 regulatora A, a zatem od kierunku przesunięcia jego organu regulującego. Jeżeli na przykład zamkną się górne styki przekaźnika regulatora A, to zacisk 9 stanie się zaciskiem ujemnym, a zacisk 7 dodatnim. Gdy zamkną się dolne styki przekaźnika, znaki napięcia na zaciskach 7, 9 zmienią się na przeciwne. Napięcie z zacisków 7, 9 doprowadzone do potencjometru ładuje kondensator C przez oporniki R2 i R3. W miarę ładowania się kondensatora napięcie stałe z urządzenia sprzężenia dynamicznego zostaje doprowadzone do lewej siatki pierwszej lampy urządzenia sterującego regulatora B przez zacisk 10. W tym przypadku zwiernik między zaciskami 9, 10 regulatora B powinien być usunięty. Sygnał ten uruchamia regulator B mimo braku odchylenia jego parametru od wartości zadanej. Z chwilą ustania działania regulatora A znika napięcie na potencjometrze Px i kondensator C zaczyna się wyładowywać przez oporniki R2 i R3. Znika też sygnał na zacisku 10.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z falownikami »

  Do doprowadzenia gotowego pyłu węglowego stosowane są dwa rodzaje podajników: ślimakowe i łopatkowe.
  Szczelina między ślimakiem a korpusem podajnika nie powinna być większa niż 1 2 mm, ale nawet i przy tej wartości szczeliny pył suchy, a miałki, może spływać wzdłuż ślimaka niezależnie od jego prędkości obrotowej. W związku z tym stosowanie podajników ślimakowych w przypadku, gdy wilgotność pyłu jest mniejsza niż 12 - 14% nie jest zalecane.
  W celu zapewnienia równomierniejszego pobierania pyłu z zasobnika i uniknięcia powstawania nawisów, nowsze konstrukcje podajników ślimakowych mają wydłużoną gardziel odbiorczą oraz stopniowaną część odbiorczą podajnika.
  Istotną wadą podajników łopatkowych jest wzmożona ich podatność na przedostawanie się drzazg, szmat i innych przedmiotów zatykających komórki tarcz łopatkowych.
  Sterowanie silnikami elektrycznymi podajników
  Zmianę dopływu pyłu do podajników obu rozpatrzonych rodzajów osiąga się przez zmianę prędkości obrotowej.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sprzedaż falowników »

  W samym tłoku 1 wzmacniacza wtórnego, podobnie jak i w płytce z dyszami wzmacniacza jednostopniowego, wykonane są dysze odbiorcze. Prawy kanał 2 wyprowadzono na lewą stronę tłoka, natomiast lewy kanał 3 — na jego stronę prawą. W celu umożliwienia zrównania ze sobą czynnych powierzchni po obu stronach tłoka dodatkowy kanał 4 w trzonie suwaka zapewnia dostęp oleju z lewej dyszy odbiorczej do komory czołowej 5 z prawej strony suwaka. Gdy ciśnienie oleju w dyszach odbiorczych jest jednakowe, suwak wzmacniacza wtórnego pozostaje w równowadze. Przy przesunięciu rurki strumieniowej z położenia środkowego tłok i suwak rozrządczy przesuwają się w ślad za rurką. Do środkowej Komory 6 suwaka rozrządczego doprowadza się olej pod ciśnieniem 8-12 kG/cm2. Dwie komory boczne połączone są z przewodem ściekowym za pośrednictwem kanału w korpusie wzmacniacza strumieniowego lub też odrębną rurą ściekową. Wzmacniacz wtórny z niezależnym urządzeniem ściekowym ma okna suwakowe o zwiększonym przekroju, co zapewnia przepustowość oleju do 1800 1/godz.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »