Strony związane z hasłem 'motoreduktory':

 • Reduktor ślimakowy kątowy »

  Jakość regulacji ekonomiczności procesu spalania, którą zapewnia regulator stosunku „ciepło-powietrze", zależy: po pierwsze od tego, jak dokładnie utrzymuje on w stanach przejściowych zadaną wartość stosunku obciążenia cieplnego kotła i zużycia powietrza (jest to tzw. dokładność dynamiczna), po drugie zaś od tego, w jakim stopniu stałość stosunku „ciepło-powietrze" zapewnia stałość nadmiaru powietrza w palenisku ap (dokładność statyczna).
  Dokładność regulacji stosunku „ciepło-powietrze" w przejściowych stanach nieustalonych jest tym większa, im mniejsza jest inercyjność paleniska i inercyjność pomiaru obciążenia cieplnego.
  W stanach ustalonych, przy niezmiennym stosunku „ciepło-powietrze", odchylenia wielkości ap mogą występować z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że wartość stosunku QbJV0, mimo że nieznaczna, ulega jednak zmianom przy zmianie składu paliwa, po drugie zaś dlatego, że mierzone obciążenie kotła, mające charakteryzować ilość ciepła wydzielonego w palenisku, zależy nie tylko od ilości tego ciepła, ale również od szeregu innych czynników (sprawności kotła, stopnia jego odmulenia, temperatury wody zasilającej, parametrów pary itd.). Gdy odchylenie tych wielkości pozostaje w granicach zwykłych warunków eksploatacji, dokładność statyczna omawianego regulatora stosunku „ciepło-powietrze" czyni zadość wymienionym wyżej wymaganiom dotyczącym dokładności, z jaką ma być utrzymywany nadmiar powietrza.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory kątowe »

  Dynamiczne własności zespołu kotłowego jako całości przy oddziaływaniu przez zmianę dopływu paliwa różnią się od rozpatrzonych powyżej własności kotła właściwego z powodu wpływu paleniska; stopień tego wpływu zależy głównie od sposobu spalania paliwa oraz od konstrukcji paleniska.
  Wpływ ten w większości palenisk palnikowych (na mazut, gazowych,, pyłowych z zasobnikami pyłu) sprowadza się do tego, że zmiana ciśnienia pary rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem względem zmiany dopływu paliwa .
  Czas potrzebny na przeniesienie paliwa od organów nastawiających do palników (opóźnienie przesyłowe) jest niewielki i, praktycznie biorąc, nie wpływa na opóźnienie. Bezwładność paleniska zależy w znacznej mierze od stopnia jego zaekranowania: im bardziej jest ono zaekranowane, tym mniejsze ilości ciepła akumulują się w obmurzu.
  Dane doświadczalne wykazują, że we współczesnych kotłach z całkowicie zaekranowanymi komorami paleniskowymi, opóźnienie wywoływane wpływem paleniska wynosi zwykle nie więcej niż 20 - 25 sekund.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory »

  W przypadku, gdy urządzenie przygotowywania pyłu nie zawiera zasobnika pośredniego, tryb pracy młyna określa się obciążeniem zespołu kotłowego. Dlatego to sterowanie młynami szybowymi (podobnie jak i innymi urządzeniami młynowymi z bezpośrednim wdmuchiwaniem pyłu do paleniska) związane jest ze sterowaniem przez kocioł ogólnym układem regulacji procesu spalania. W związku z tym układ regulacji procesu spalania w kotłach z młynami szybowymi musi spełniać wymaganie dodatkowe — zapewnienie wydajności młyna odpowiadającej zapotrzebowaniu na paliwo (tzn. odpowiadającej obciążeniu kotła).
  Jeżeli by wydajność młyna miała być sterowana tylko za pomocą zmiany ilości doprowadzanego surowego paliwa, to jakość regulacji ciśnienia pary okazałaby się niedostateczna ze względu na bezwładność młyna. Znacznie szybciej na wydajności młyna zaznacza się zmiana zużycia powietrza pierwotnego. Z tych względów za celowe trzeba uznać doprowadzenie pyłu do paleniska, przy jednoczesnej zmianie zarówno ilości doprowadzanego do młyna węgla surowego, jak i zużycia powietrza pierwotnego. Zużycie powietrza pierwotnego po zmianie powinno się tak dobrać, żeby odchylenia pod względem miałkości pyłu nie przekroczyły dopuszczalnych granic.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnie Motovario »

  Komora paleniskowa w charakterze obiektu regulacji podciśnienia jest, praktycznie biorąc, pozbawiona bezwładności. Jej stała czasowa nie przekracza 1 - 2 s. Jednakże ze względu na zastosowanie urządzeń tłumiących, wartość obliczeniowa stałej czasowej obiektu łącznie z urządzeniem pomiarowym dochodzi do 5-15 s.
  Komora paleniskowa ma znaczną zdolność samo wyrównywania, gdyż zmiana podciśnienia odbija się w sposób istotny na wartości dosysania powietrza do wnętrza paleniska poprzez nieszczelności obmurza.
  Automatyczny regulator podciśnienia w palenisku nie może mieć żadnej nierównomierności szczątkowej, ponieważ musi utrzymywać wartość wielkości regulowanej w stosunkowo wąskim zakresie ( + 0,5 mm H20). Są to w większości przypadków regulatory izodromowe, niemniej jednak korzystne własności paleniska jako obiektu regulowanego pozwalają na stosowanie również regulatorów astatycznych.
  Rozróżnia się układy z jedno sygnałową regulacją podciśnienia i z dodatkowym wyprzedzającym sprzężeniem dynamicznym z regulatorem ekonomiczności.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory kątowe »

  Dynamiczne własności młyna są zależnie od rodzaju zakłócenia odmienne . Przy zmianie dopływu paliwa wydajność młyna zmienia się nie od razu, lecz zaczyna stopniowo wzrastać odpowiednio do zwiększenia się załadowania młyna paliwem. Młyn szybowy ma własność samo wyrównywania, gdyż przy wzroście załadowania zmniejsza się różnica między ilością doprowadzanego do młyna węgla surowego a wydajnością młyna .
  Stała czasowa młyna Tm zależy od jego wymiarów, podatności przemiałowej paliwa i szeregu innych wskaźników trybu pracy. Wynosi ona w młynach stosowanych obecnie typów i wymiarów 100-250 s.
  W przypadku, gdy zmianie ulega dopływ powietrza, młyn można traktować jako człon bezinercyjny, gdyż wydajność jego wówczas wzrasta, praktycznie biorąc, jednocześnie ze zwiększeniem prędkości powietrza pierwotnego. Jeżeli przy zmianie dopływu powietrza nie ulegnie zwiększeniu ilość doprowadzanego węgla surowego, to wydajność młyna, po chwilowym wzroście, spadnie do wartości wyjściowej ze względu na zmniejszenie się załadowania młyna.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory ślimakowe »

  Znacznie bardziej złożoną sprawą jest regulacja stosunku „paliwo-powietrze" w kotłach pyłowych, a to ze względu na brak prostych i pewnych sposobów ciągłego pomiaru zużycia pyłu węglowego. Szerokie zastosowanie w kotłach z podajnikami pyłu uzyskał w swoim czasie układ regulacji ekonomiczności, w którym zużycie paliwa szacuje się według położenia organu regulującego (opornika), sterującego prędkością obrotową podajników pyłu .
  Długotrwałe doświadczenia zebrane podczas eksploatacji regulatorów stosunku, ,paliwo-powietrze" wykazało, że w kotłach z podajnikami pyłu regulatory te nie mogą zapewnić utrzymania w wymaganych granicach nadmiaru powietrza.
  Przyczyna niezadowalającej pracy regulatorów tego typu polega na tym, że prędkość obrotowa podajników pyłu ze względu na niestabilność ich charakterystyk nie określa jednoznacznie ilości pyłu doprowadzanego do paleniska. Ponadto nie uwzględniona jest najzupełniej jakość spalanego paliwa.
  Z powyższych względów regulatorów stosunku „paliwo-powietrze" w przypadkach automatyzacji kotłów pyłowych obecnie nie stosuje się. Tam wszędzie, gdzie te regulatory zainstalowano poprzednio, zastępuje się je w miarę możności innymi, skuteczniejszymi regulatorami ekonomiczności.
  W pierwszym z tych układów pomiar obciążenia cieplnego kotła (dowolnym z rozpatrzonych powyżej sposobów) i zużycia powietrza wykonuje regulator ekonomiczności bezpośrednio. Ten układ regulacji może być stosowany niezależnie od obranego sposobu regulacji ciśnienia pary i obciążenia kotła.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »