Strony związane z hasłem 'przekładnie':

 • Regulatory silników prądu stałego »

  Układ kaskadowej regulacji ciśnienia . W celu zapewnienia stabilizacji trybu pracy poszczególnych kotłów w przypadku nie tylko zewnętrznych, ale również wewnętrznych zakłóceń stosuje się obecnie w ZSRR układ regulacji tzw. kaskadowy. W układzie tym na każdym z kotłów pracujących na wspólny przewód główny zainstalowany jest regulator obciążenia cieplnego, a ponadto jest też wspólny dla wszystkich kotłów korekcyjny regulator ciśnienia. Układ ten przyjęto w r. 1955 za układ typowy i nazwano układem z głównym regulatorem korekcyjnym. Zadaniem regulatora 1 w omawianym układzie nie jest sterowanie doprowadzania paliwa, lecz jedynie korygowanie nastawienia regulatora obciążenia cieplnego 2 każdego z kotłów regulujących. Każdy z tych regulatorów, sterując doprowadzanie paliwa, utrzymuje odpowiednie do wartości zadanej przez regulator korekcyjny obciążenie cieplne swojego kotła. Regulatory 2 mają nastawniki 3, służące do nastawiania żądanego rozkładu obciążeń na poszczególne kotły.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktor ślimakowy kątowy »

  Jakość regulacji ekonomiczności procesu spalania, którą zapewnia regulator stosunku „ciepło-powietrze", zależy: po pierwsze od tego, jak dokładnie utrzymuje on w stanach przejściowych zadaną wartość stosunku obciążenia cieplnego kotła i zużycia powietrza (jest to tzw. dokładność dynamiczna), po drugie zaś od tego, w jakim stopniu stałość stosunku „ciepło-powietrze" zapewnia stałość nadmiaru powietrza w palenisku ap (dokładność statyczna).
  Dokładność regulacji stosunku „ciepło-powietrze" w przejściowych stanach nieustalonych jest tym większa, im mniejsza jest inercyjność paleniska i inercyjność pomiaru obciążenia cieplnego.
  W stanach ustalonych, przy niezmiennym stosunku „ciepło-powietrze", odchylenia wielkości ap mogą występować z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że wartość stosunku QbJV0, mimo że nieznaczna, ulega jednak zmianom przy zmianie składu paliwa, po drugie zaś dlatego, że mierzone obciążenie kotła, mające charakteryzować ilość ciepła wydzielonego w palenisku, zależy nie tylko od ilości tego ciepła, ale również od szeregu innych czynników (sprawności kotła, stopnia jego odmulenia, temperatury wody zasilającej, parametrów pary itd.). Gdy odchylenie tych wielkości pozostaje w granicach zwykłych warunków eksploatacji, dokładność statyczna omawianego regulatora stosunku „ciepło-powietrze" czyni zadość wymienionym wyżej wymaganiom dotyczącym dokładności, z jaką ma być utrzymywany nadmiar powietrza.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki serwis »

  Podajniki paliwa służą do regulacji doprowadzenia paliwa stałego. Doprowadzenie paliwa do młynów odbywa się za pomocą podajników surowego paliwa, a pyłu do paleniska — za pomocą podajników pyłu węglowego.
  Podajniki surowego paliwa
  W elektrowniach Związku Radzieckiego stosuje się następujące podajniki surowego paliwa: talerzowe, taśmowe i zgarniakowe.
  Dopływ paliwa zależy od położenia noża, położenia pierścienia rury teleskopowej oraz od prędkości obrotowej talerza. W przypadku indywidualnego sterowania podajnikami środkiem regulacji jest przesunięcie noża. Przy sterowaniu zespołowym kilku na raz podajnikami stosuje się silniki elektryczne o regulowanej prędkości obrotowej. Zmiana położenia pierścienia stanowi środek ręcznego korygowania pracy podajnika.
  Przemysł radziecki produkuje podajniki talerzowe paliwa surowego o wydajności 5, 10, 20, i 30 t/godz.
  Zaletami podajników talerzowych jest ich zwarta budowa, nieznacznie zasysanie powietrza oraz szeroki zakres regulacji. Główna ich wada polega na tym, że paliwo o zwiększonej wilgotności ślizga się po tarczy, co wywołuje bądź zmniejszenie się ilości doprowadzonego paliwa, bądź też całkowite zatrzymanie jego dopływu. Z tego to powodu podajników talerzowych nie stosuje się, jeżeli wilgotność paliwa przekracza 30—33%.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki 9300 »

  Optymalne wartości nadmiaru powietrza zależą od rodzaju paliwa, sposobu spalania, budowy urządzenia paleniskowego i od obciążenia zespołu kotłowego. W konkretnych warunkach pracy wartości optymalne nadmiaru powietrza przy różnych obciążeniach wyznacza się na podstawie badań zespołu kotłowego i wciąga łącznie z wynikami analizy gazowej (C02 lub 02) do dziennika kotłowego. Znaczne powiększenie nadmiaru powietrza w stosunku do jego wartości optymalnej powoduje wzrost strat ciepła zawartego w uchodzących gazach, zbytnie natomiast zmniejszenie nadmiaru powietrza w palenisku wywołuje wzrost strat związanych z niezupełnym spalaniem.,
  Sterowanie dopływu powietrza powinno zapewnić utrzymanie zadanych optymalnych nadmiarów powietrza w zakresie wartości (ap)ODt = ±0,04, co odpowiada odchyleniu zawartości C02 w gazach od wartości zadanej nie przekraczającemu ±0,5%.
  Regulacja ciągu ma na celu całkowite usuwanie na zewnątrz produktów spalania.
  Wydajność wentylatorów wyciągowych powinna w każdej chwili odpowiadać wydajności wentylatorów podmuchu. Wskaźnikiem tego jest podciśnienie w komorze paleniskowej.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Naprawa falowników »

  Obciążenie cieplne kotła przy zakłóceniach wewnętrznych zmienia się szybciej niż ciśnienie pary, toteż regulator obciążenia cieplnego zareaguje na wymuszenie i przywróci odpowiednią ilość odprowadzanego paliwa, zanim jeszcze zakłócenie zdąży wpłynąć w istotny sposób na ciśnienie w głównym przewodzie parowym. Tak więc przy stosowaniu kaskadowego układu regulacji zakłócenie wewnętrzne w jednym z kotłów zostaje zlikwidowane jeszcze przed tym, zanim zdąży wywrzeć znaczniejszy wpływ na pracę pozostałych, połączonych równolegle, kotłów.
  Układ kaskadowy, podobnie jak i układ rozpatrzony poprzednio, umożliwia przestawienie części kotłów na pracę przy stałym podstawowym obciążeniu. Regulator obciążenia cieplnego pozostaje przy tym czynny, tyle tylko, że nastawia się go ręcznie na stałą wartość zadaną, niezależnie od działania głównego regulatora korekcyjnego. W tym przypadku stałą wartość obciążenia tego kotła utrzymuje automatycznie jego regulator obciążenia cieplnego.
  Układ kaskadowy regulacji ciśnienia pary i obciążenia kotłów ma wyraźną przewagę nad układem w zastosowaniu do wszystkich paliw, z wyjątkiem ciekłych i gazowych o stałym ciepłe spalania. W kotłach, w których spalany jest gaz albo mazut, zakłóceń wewnętrznych nie ma, a więc nie ma też potrzeby stosowania regulatorów obciążenia cieplnego.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory kątowe »

  Dynamiczne własności zespołu kotłowego jako całości przy oddziaływaniu przez zmianę dopływu paliwa różnią się od rozpatrzonych powyżej własności kotła właściwego z powodu wpływu paleniska; stopień tego wpływu zależy głównie od sposobu spalania paliwa oraz od konstrukcji paleniska.
  Wpływ ten w większości palenisk palnikowych (na mazut, gazowych,, pyłowych z zasobnikami pyłu) sprowadza się do tego, że zmiana ciśnienia pary rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem względem zmiany dopływu paliwa .
  Czas potrzebny na przeniesienie paliwa od organów nastawiających do palników (opóźnienie przesyłowe) jest niewielki i, praktycznie biorąc, nie wpływa na opóźnienie. Bezwładność paleniska zależy w znacznej mierze od stopnia jego zaekranowania: im bardziej jest ono zaekranowane, tym mniejsze ilości ciepła akumulują się w obmurzu.
  Dane doświadczalne wykazują, że we współczesnych kotłach z całkowicie zaekranowanymi komorami paleniskowymi, opóźnienie wywoływane wpływem paleniska wynosi zwykle nie więcej niż 20 - 25 sekund.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory »

  W przypadku, gdy urządzenie przygotowywania pyłu nie zawiera zasobnika pośredniego, tryb pracy młyna określa się obciążeniem zespołu kotłowego. Dlatego to sterowanie młynami szybowymi (podobnie jak i innymi urządzeniami młynowymi z bezpośrednim wdmuchiwaniem pyłu do paleniska) związane jest ze sterowaniem przez kocioł ogólnym układem regulacji procesu spalania. W związku z tym układ regulacji procesu spalania w kotłach z młynami szybowymi musi spełniać wymaganie dodatkowe — zapewnienie wydajności młyna odpowiadającej zapotrzebowaniu na paliwo (tzn. odpowiadającej obciążeniu kotła).
  Jeżeli by wydajność młyna miała być sterowana tylko za pomocą zmiany ilości doprowadzanego surowego paliwa, to jakość regulacji ciśnienia pary okazałaby się niedostateczna ze względu na bezwładność młyna. Znacznie szybciej na wydajności młyna zaznacza się zmiana zużycia powietrza pierwotnego. Z tych względów za celowe trzeba uznać doprowadzenie pyłu do paleniska, przy jednoczesnej zmianie zarówno ilości doprowadzanego do młyna węgla surowego, jak i zużycia powietrza pierwotnego. Zużycie powietrza pierwotnego po zmianie powinno się tak dobrać, żeby odchylenia pod względem miałkości pyłu nie przekroczyły dopuszczalnych granic.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Zadajniki sygnałów »

  Układ regulacji ciśnienia pary daje możność zadowalającego przywrócenia trybu pracy poprzedzającego wystąpienie zakłóceń zewnętrznych (zmianę poboru pary przez turbiny). W tym przypadku regulator główny, odbierający sygnał odchylenia ciśnienia w głównym przewodzie parowym, zmienia proporcjonalnie ilość paliwa doprowadzanego do wszystkich kotłów regulujących. Układ ten jednakże przy zakłóceniach wewnętrznych (samoistna zmiana ilości doprowadzanego paliwa) nie jest w stanie zapewnić utrzymania przez każdy z kotłów zadanego obciążenia, co prowadzi znów do zmiany rozkładu obciążeń pomiędzy wszystkie pracujące równoległe zespoły. W celu wyjaśnienia sobie przyczyn tej zmiany rozkładu obciążeń rozpatrzmy najprostszy przykład pracy regulatora przy zmianie dopływu paliwa do jednego z kotłów.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnie Motovario »

  Komora paleniskowa w charakterze obiektu regulacji podciśnienia jest, praktycznie biorąc, pozbawiona bezwładności. Jej stała czasowa nie przekracza 1 - 2 s. Jednakże ze względu na zastosowanie urządzeń tłumiących, wartość obliczeniowa stałej czasowej obiektu łącznie z urządzeniem pomiarowym dochodzi do 5-15 s.
  Komora paleniskowa ma znaczną zdolność samo wyrównywania, gdyż zmiana podciśnienia odbija się w sposób istotny na wartości dosysania powietrza do wnętrza paleniska poprzez nieszczelności obmurza.
  Automatyczny regulator podciśnienia w palenisku nie może mieć żadnej nierównomierności szczątkowej, ponieważ musi utrzymywać wartość wielkości regulowanej w stosunkowo wąskim zakresie ( + 0,5 mm H20). Są to w większości przypadków regulatory izodromowe, niemniej jednak korzystne własności paleniska jako obiektu regulowanego pozwalają na stosowanie również regulatorów astatycznych.
  Rozróżnia się układy z jedno sygnałową regulacją podciśnienia i z dodatkowym wyprzedzającym sprzężeniem dynamicznym z regulatorem ekonomiczności.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory lenze »

  Regulacja procesu spalania w paleniskach kotłów parowych sprowadza się do sterowania doprowadzania paliwa i powietrza oraz do sterowania ciągu.
  Sposób regulacji procesu spalania zależny jest przede wszystkim od sposobu spalania paliwa i od konstrukcji urządzenia paleniskowego. W wielkich kotłach elektrowni podstawowym rodzajem paleniska jest palenisko palnikowe. Niżej rozpatrywane są zagadnienia związane z palnikowym spalaniem paliwa.
  Regulacja doprowadzania paliwa. Ilość paliwa spalanego w dowolnej chwili w palenisku kotłowym powinna być taka, aby ilość wytwarzanej przez kocioł pary wodnej odpowiadała ilości pary pobieranej z kotła (tzn. zewnętrznemu obciążeniu kotła). Wskaźnikiem tej odpowiedniości jest ciśnienie pary w walczaku kotłowym.
  Jeżeli przy spalaniu paliwa wydziela się ciepła więcej niż to jest potrzebne do wytworzenia niezbędnej ilości pary, to nadmiar ciepła gromadzi się w kotle powodując wzrost ciśnienia. Odwrotnie, w przypadku gdy paliwo jest dostarczane w niedostatecznej ilości, niezbędna ilość pary wytwarzana jest kosztem ilości ciepła zakumulowanego w wodzie kotłowej, a ciśnienie pary przy tym spada. Z powyższego wynika, że paliwo powinno być doprowadzane w ten sposób, aby mogła być zapewniona stała, wartość zadana ciśnienia pary w kotle.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory kątowe »

  Dynamiczne własności młyna są zależnie od rodzaju zakłócenia odmienne . Przy zmianie dopływu paliwa wydajność młyna zmienia się nie od razu, lecz zaczyna stopniowo wzrastać odpowiednio do zwiększenia się załadowania młyna paliwem. Młyn szybowy ma własność samo wyrównywania, gdyż przy wzroście załadowania zmniejsza się różnica między ilością doprowadzanego do młyna węgla surowego a wydajnością młyna .
  Stała czasowa młyna Tm zależy od jego wymiarów, podatności przemiałowej paliwa i szeregu innych wskaźników trybu pracy. Wynosi ona w młynach stosowanych obecnie typów i wymiarów 100-250 s.
  W przypadku, gdy zmianie ulega dopływ powietrza, młyn można traktować jako człon bezinercyjny, gdyż wydajność jego wówczas wzrasta, praktycznie biorąc, jednocześnie ze zwiększeniem prędkości powietrza pierwotnego. Jeżeli przy zmianie dopływu powietrza nie ulegnie zwiększeniu ilość doprowadzanego węgla surowego, to wydajność młyna, po chwilowym wzroście, spadnie do wartości wyjściowej ze względu na zmniejszenie się załadowania młyna.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory ślimakowe »

  Znacznie bardziej złożoną sprawą jest regulacja stosunku „paliwo-powietrze" w kotłach pyłowych, a to ze względu na brak prostych i pewnych sposobów ciągłego pomiaru zużycia pyłu węglowego. Szerokie zastosowanie w kotłach z podajnikami pyłu uzyskał w swoim czasie układ regulacji ekonomiczności, w którym zużycie paliwa szacuje się według położenia organu regulującego (opornika), sterującego prędkością obrotową podajników pyłu .
  Długotrwałe doświadczenia zebrane podczas eksploatacji regulatorów stosunku, ,paliwo-powietrze" wykazało, że w kotłach z podajnikami pyłu regulatory te nie mogą zapewnić utrzymania w wymaganych granicach nadmiaru powietrza.
  Przyczyna niezadowalającej pracy regulatorów tego typu polega na tym, że prędkość obrotowa podajników pyłu ze względu na niestabilność ich charakterystyk nie określa jednoznacznie ilości pyłu doprowadzanego do paleniska. Ponadto nie uwzględniona jest najzupełniej jakość spalanego paliwa.
  Z powyższych względów regulatorów stosunku „paliwo-powietrze" w przypadkach automatyzacji kotłów pyłowych obecnie nie stosuje się. Tam wszędzie, gdzie te regulatory zainstalowano poprzednio, zastępuje się je w miarę możności innymi, skuteczniejszymi regulatorami ekonomiczności.
  W pierwszym z tych układów pomiar obciążenia cieplnego kotła (dowolnym z rozpatrzonych powyżej sposobów) i zużycia powietrza wykonuje regulator ekonomiczności bezpośrednio. Ten układ regulacji może być stosowany niezależnie od obranego sposobu regulacji ciśnienia pary i obciążenia kotła.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Softstarty abb »

  Korektor umożliwia zmianę siły przekazywanej rurce strumieniowej przy tej samej wartości wielkości mierzonej.
  Do pomiaru spadków ciśnienia stosuje się różnicowe urządzenie z dwoma mieszkami falistymi. Konstrukcja takiego urządzenia typu „YH". Dwu mieszkowe urządzenie pomiarowe różni się od omówionego wyżej urządzenia „YMC-1" tym, że na dźwignię działają siły przekazane jej przez dwa mieszki, z których każdy mierzy jedno z porównywanych z sobą ciśnień.
  Poza rozpatrzonymi wyżej konstrukcjami urządzeń pomiarowych z mieszkami. falistymi przemysł radziecki wytwarza jeszcze kilka ich odmian różniących się od siebie sposobem przekazywania odpowiedniego oddziaływania na rurkę strumieniową i wartością powierzchni czynnej stosowanych mieszków.
  Urządzenia pomiarowe z przeponą płaską stosuje się do pomiaru ciśnienia lub jego spadku do 1600 mm H20.
  Urządzenia te, zależnie od wartości ciśnienia statycznego, na które jest obliczony ich korpus, są produkowane na ciśnienie niskie (typu „YMMH"), średnie (typu „YMMC" i wysokie (typu „YMMB").

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z falownikami »

  Do doprowadzenia gotowego pyłu węglowego stosowane są dwa rodzaje podajników: ślimakowe i łopatkowe.
  Szczelina między ślimakiem a korpusem podajnika nie powinna być większa niż 1 2 mm, ale nawet i przy tej wartości szczeliny pył suchy, a miałki, może spływać wzdłuż ślimaka niezależnie od jego prędkości obrotowej. W związku z tym stosowanie podajników ślimakowych w przypadku, gdy wilgotność pyłu jest mniejsza niż 12 - 14% nie jest zalecane.
  W celu zapewnienia równomierniejszego pobierania pyłu z zasobnika i uniknięcia powstawania nawisów, nowsze konstrukcje podajników ślimakowych mają wydłużoną gardziel odbiorczą oraz stopniowaną część odbiorczą podajnika.
  Istotną wadą podajników łopatkowych jest wzmożona ich podatność na przedostawanie się drzazg, szmat i innych przedmiotów zatykających komórki tarcz łopatkowych.
  Sterowanie silnikami elektrycznymi podajników
  Zmianę dopływu pyłu do podajników obu rozpatrzonych rodzajów osiąga się przez zmianę prędkości obrotowej.

  Data dodania: 14 04 2015 · szczegóły wpisu »